Obecná ustanovení

Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka školní družiny při zápisu žáků do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Poslání školní družiny

Školní družina není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečit zájmové činnosti, činnosti odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti včetně základních pravidel slušného chování

1. Žák má právo

 • být informován o veškerém dění ve školní družině
 • účastnit se programu školní družiny
 • volně se pohybovat v prostorách vymezených pro školní družinu
 • vhodným způsobem vyjadřovat své názory a připomínky
 • neví-li si rady nebo když má problém požádat vychovatelku ŠD o pomoc
 • na ochranu před různými formami násilí

1. Žáci jsou povinni řádně a včas docházet do zařízení a účastnit se všech organizovaných činností.
Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen s ohledem na plánovanou činnost.
Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští. Za žáka, který byl ve škole, ale nedostavil se do družiny, vychovatelka neodpovídá.
Žák udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Pokud žák úmyslně poškodí nebo zničí majetek školy, družiny, žáků nebo vychovatelky, či jiných osob, je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

2. Žák je povinen dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. Řád je vyvěšen v herně ŠD.
Žáci chrání své zdraví, zdraví svých spolužáků. Je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek, nošení pyrotechniky, nebezpečných předmětů do zařízení.
Žák cenné předměty do družiny nenosí. Ve výjimečných případech dá tyto věci do úschovy vychovatelce na nezbytně nutnou dobu.
Žák má právo na ochranu před jakoukoli diskriminací a násilím. Má právo být seznámen se všemi předpisy vztahujícími se k jeho pobytu a činnosti v družině.

3. Žák má povinnost plnit pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu se školními předpisy.
Žák se chová slušně k dospělým i jiným žákům.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

4. Zákonný zástupce je povinen informovat vychovatelku o změně zdravotního stavu žáka.

5. Zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve školní družině.

6. Při porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy. Škola oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody žákovi a jeho zákonným zástupcům a zaznamená je do dokumentace školy. Ředitelka školy při opakovaném porušování řádu může rozhodnout o vyloučení žáka za ŠD.

II. Provoz a režim školní družiny

Přihlašování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka, závazné pro pololetí.

V družině je pověřena vybíráním školného za ŠD vychovatelka, která spolupracuje s ekonomkou školy. Vychovatelka ŠD také poskytuje informace rodičům, vyřizuje náměty a stížnosti během provozu ŠD. Závažnější případy projedná s rodiči. V termínu dle domluvy s rodiči, jinak ve čtvrtek po 16.00 – 16.30.

O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Úplata za ŠD je ve výši 100,- Kč za měsíc a je splatná do 15. dne září a potom čtvrtletně v říjnu, lednu a dubnu. Po domluvě je možné i pololetně tzn. září – prosinec, leden – červen.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Rodiče nebo zákonní zástupci žáka přihlášeného řádně k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky a způsob odchodu ze ŠD na přihlášce. Nepřítomnost žáka v družině či odchylky od docházky sdělí písemně na omluvence.

V docházkovém sešitě jsou zaznamenávány příchody a odchody žáků, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, ale účastní se zde činnosti.

Organizace činnosti

Provozní doba ŠD: ranní družina je od 6.30 – 7.35 a odpolední družina od 11.35 do 16.00 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči, vychovatelka nejprve informuje telefonicky rodiče žáka a potom osoby uvedené na přihlášce.

Činnost družiny probíhá v době v herně, kabinetu, šatně školní družiny dále využívá tělocvičnu, multifunkční hřiště a hřiště u školy, školní počítačovou učebnu a jídelnu. V době kapacitního naplnění školní družiny, to je 13.30- 15.00 probíhá činnost v tělocvičně, nebo na školním hřišti.

ŠD má dvě oddělení, která jsou smíšená. Naplňuji se do počtu 50 žáků. Jedno oddělení se naplňuje do počtu 25 žáků. I.-V. třídy ZŠ Tichá, přednostně jsou přijímáni žáci 1., 2. a 3. ročníku, dále sourozenci.

Činností vykonávaných ve školní družině se mohou zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny.

Rozsah denního provozu, přehled výchovně vzdělávací práce, týdenní skladbu zaměstnání schvaluje ředitelka školy.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje podle podmínek žákům přípravu na vyučování.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

Žáci se chovají při pobytu ve škole a mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj a jiných osob. Každý úraz či nehodu při akci pořádané ŠD hlásí ihned vychovatelce.

Vychovatelka provede poučení v prvních dnech provozu a dodatečně poučí žáky, kteří chyběli. Provede o tom záznam do třídní knihy.

Všichni zaměstnanci jsou povinni vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a pro prevenci rizikového chování. Poskytují dětem informace nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Vychovatelka dodržuje předpisy, závady a nedostatky hlásí ředitelce školy.

Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků. Při náhlém onemocnění či úrazu uvědomí ihned rodiče žáka.

Při úrazu poskytuje první pomoc, úraz hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

Pedagogičtí a provozní pracovníci nesmí žáka v době provozu ŠD, uvolňovat mimo budovu, bez dozoru dospělé osoby.

V odborných učebnách (tělocvična, přírodní učebna, počítačová učebna, jídelna) se všichni řídí příslušnými řády těchto prostor. Zápis o poučení zapíše vychovatelka do přehledu výchovně vzdělávací práce.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny

Prostory školní družiny a veškeré vybavení žáci používají šetrně a ohleduplně.

V případě poškození, úmyslného nebo z nedbalosti, uhradí přiměřeně škodu za žáka jeho rodiče.

Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:

 1. přihlášky
 2. přehled výchovně vzdělávací práce
 3. docházkový sešit
 4. celoroční plán činnosti
 5. vnitřní řád ŠD, rozvrh činností

Účinnost dokumentu

od 1. září 2019

Spisový znak, skartační znak

012 A10

V Tiché 30. 8. 2019

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy